Jak usprawnić działania specjalistów rachunkowości zarządczej w organizacji?

Ostatnie badania naukowe sugerują, że te organizacje, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu potencjału charakterystycznego dla specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej, muszą mieć świadomość tego, jak duże znaczenie będzie miał dla nich działający sprawnie system odpowiedzialny za przepływ informacji w firmie. Nie bez znaczenia wydaje się przy tym również wspieranie rozwoju kompetencji interpersonalnych poszczególnych pracowników oraz zastanowić się, czy nie wprowadzić do firmy systemu pracy, który bazuje na zasadzie :business partnering”.

Oczywiście, debata na temat tego, czym jest właściwie rachunkowość zarządcza, nie jest zjawiskiem nowym, mamy z nią bowiem do czynienia przynajmniej od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Dziś tak teoretycy, jak i praktycy mają kilka zbieżnych ze sobą stanowisk, a jedno z nich mówi o tym, że specjaliści związani z tą branżą nie powinni koncentrować się wcale na funkcjach operacyjnych, ale przede wszystkim – na funkcjach doradczych. Sam specjalista musi przy tym podarować organizacji nie tylko wiedzę, ale i zaangażowanie, jeśli bowiem sam nie będzie chciał włączyć się w strategiczne procesy, trudno będzie mówić o końcowym sukcesie. W tym momencie ujawnia się zresztą kolejny problem, okazuje się bowiem, że niezbędne jest posiadanie wiedzy, która wykracza poza najszerzej nawet rozumiany zakres tych zagadnień, które są związane z rachunkowością. Tu warto wspomnieć choćby o zagadnieniach związanych z samym prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzaniem firmą. Analiza tego, kto ma większą szansę na wywiązywanie się z roli doradczej zgodnie z oczekiwaniami potwierdza, że na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście specjaliści z zakresu rachunkowości zarządczej związani z tymi organizacjami, które wcielają w życie zasady business partneringu umożliwiające bezproblemową współpracę pomiędzy poszczególnymi działami. Sam „business partnering” wymaga zresztą bardziej szczegółowej analizy, wypada więc wspomnieć choćby o tym, że mamy do czynienia ze sposobem funkcjonowania firm, który jest doceniany w szczególny sposób od momentu kryzysu z roku 2007. Kluczową rolę ma do odegrania w tym przypadku bliska współpraca, do której dochodzi pomiędzy menadżerami wyższego szczebla i nie ma znaczenia to, że w organizacji reprezentują oni różne departamenty. Okazuje się, że wpływa to wyjątkowo korzystnie na funkcjonowanie firmy postrzeganej jako całość, jej pracownicy zyskują bowiem wiedzę dotyczącą bardzo konkretnych operacji przez nią dokonywanych. Osoby odpowiadające za rachunkowość zarządczą wydają się w tym kontekście szczególnie wspierane, zyskują bowiem szansę na pogłębienie swojej wiedzy tak w odniesieniu do sposobów działania, jak i samych firmowych priorytetów. Zyskują zresztą i ci menadżerowie, którzy nie są związani bezpośrednio ze sferą finansową, mogą bowiem zyskać choćby podstawowe informacje na temat rachunkowości zarządczej, a tym samym planując swoje działania są w stanie analizować i ten aspekt związany z funkcjonowaniem firmy.

Nie do przecenienia okazuje się jednak również przepływ informacji na temat organizacji zwłaszcza, jeśli jego charakter jest ustrukturyzowany. Okazuje się przy tym, że nie chodzi jedynie o wiedzę z zakresu finansów, nie mniej wartościowe są bowiem i te informacje, które nie mają bezpośredniego związku z tą dziedziną. Na szczególny nacisk zasługuje w tym kontekście kondycja firmy rozumianej jako całość, pozwala to bowiem na sprawne aktualizowanie założeń rachunkowych.

11 czerwca 2015