Praca księgowego a odpowiedzialność karno-skarbowa

Faktycznie legalna działalność gospodarcza wymaga odpowiedniego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę posiadającą do tego szerokie kwalifikacje – najlepiej przez profesjonalnego księgowego. Zaniedbanie tego typu kwestii może prowadzić do poważnych sankcji karnych które nakładane są zarówno na właścicieli firm jak i osoby bezpośrednio odpowiedzialne za coś takiego i przyczyniające się do niewłaściwego prowadzenia ksiąg.

Obowiązkiem księgowego jest rzetelne i dokładne prowadzenie takich ksiąg – podejmując pracę bierze on za to pełną odpowiedzialność. Jeśli zostaną w tym wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości z przepisami zawartymi między innymi w ustawie o rachunkowości lub też przedstawianie danych które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Może to być także przekroczenie terminu spłaty określonych należności, spłaty podatku czy zatajenie niektórych faktów związanych z prowadzeniem danej działalności. W takim przypadku kara nakładana na księgowego ustalona jest w Kodeksie Karnym Skarbowym. Za nierzetelne przygotowanie sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi także kierownik danej jednostki. W przypadku popełnienia przestępstwa podatkowego na osobę odpowiedzialną nakłada się określone z góry sankcje. Są one uregulowane przez artykuł 61 Kodeksu Karnego Skarbowego; przewiduje on nałożenie kary w wysokości do 240 dziennych stawek takiej osoby w przypadku nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wadle prowadzenie ksiąg lub też czyny mniejszej wagi. Za wykroczenia skarbowe nakłada się karę grzywny. W przypadku zamieszczenia w księgach skarbowych nierzetelnych informacji nie mogą one stanowić dowodów w postępowaniu; potwierdza do orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd stwierdził w nim, że organy podatkowe słusznie odmówiły wykorzystania takich ksiąg w charakterze dowodów w sprawie i udzielił im stosowanej aprobaty. Oprócz tego odpowiedzialność karnoskarbowa może również grozić nam za nieprowadzenie lub nieprawidłowe przechowywanie księgi. W polskim prawie istnieje definicja dokładnie określająca, czym jest niewłaściwe przechowywanie ksiąg. Za coś takiego uznaje się przechowywanie ich w innym miejscu niż to, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub to, które zostało wskazane przez podatnika w przypadku zlecenia tego zadania biuru rachunkowemu lub dowolnemu innemu podmiotowi który jest do tego uprawniony. W obu tych przypadkach grozi kara grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych, zarówno za nieprowadzenie jak i niewłaściwe przechowywanie ksiąg rachunkowych. W tym przypadku kara zostaje nałożona na samego podatnika, bowiem to właśnie na nim spoczywa obowiązek poinformowania stosowanego organu o zmianie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Za czyn mniejszej wagi przewidziane są kary podobne jak w przypadku zwykłych wykroczeń skarbowych. Na początku 2015 roku weszły w życie pewne zmiany. Od tego momentu w przepisach pojawił się nowy rodzaj wykroczenia skarbowego – niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu w określonym terminie; rzeczy te powinny być przygotowane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Zaniedbanie takich obowiązków grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe, która może wynosić od jednej dziesiątek aż do dwudziestokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia. Każdy księgowy powinien podchodzić zatem do wszystkich swoich obowiązków sumiennie i rzetelnie, bowiem kary za wszelkie zaniedbania potrafią tutaj być bardzo wysokie.

1 września 2015